ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

The Roses :: Bungalows & Seaside Bites

check out - check in

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Άφιξη - Αναχώρηση
   • Άφιξη: 15:00 - 22:00 | Αναχώρηση: 08:00 - 11:00
   • Εάν τα δωμάτια χρησιμοποιούνται έως τις 18:00, ισχύει επιπλέον χρέωση 50% στην τιμή του δωματίου.
   • Εάν η χρήση παραταθεί μετά τις 18:00, θα χρεωθεί ολόκληρη η τιμή δωματίου.
   • Για προκαταβολικές αναχωρήσεις ισχύει χρέωση ακύρωσης ίση με το 50% του υπόλοιπου μισθώματος, σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

check out - check in

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Εάν μια κράτηση ακυρωθεί
   • 22 ή περισσότερες ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης του επισκέπτη - πελάτη, η προκαταβολή επιστρέφεται πλήρως (τυχόν πιθανά έξοδα χρεώνονται στον πελάτη).
   • 14 έως 21 ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης του επισκέπτη - πελάτη, το 50% της προκαταβολής επιστρέφεται στον πελάτη (τυχόν πιθανά έξοδα χρεώνονται στον πελάτη).
   • 13 ή λιγότερες ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης του επισκέπτη - πελάτη, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Σε περίπτωση αναχώρησης νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία, ο επισκέπτης-πελάτης υποχρεούται να πληρώσει τις μισές συμφωνημένες τιμές για τις ημέρες που δεν χρησιμοποιήθηκε το δωμάτιο, σύμφωνα με τον κανονισμό των σχέσεων ξενοδόχων και επισκεπτών του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.